Câu hỏi thảo luận trang 84, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,85
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích bảng 20.2 để thấy sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế. Sự chuyển dịch đó có ý nghĩa gì?

Bảng 20.2. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)(Đơn vị: %)

Thành phần 1995 2000 2005
Kinh tế nhà nước 40,2 38,5 38,4
Kinh tế ngoài nhà nước 53,5 48,2 45,6
Trong đó:
- Kinh tế tập thể 10,1 8,6 6,8
- Kinh tế tư nhân 7,4 7,3 8,9
- Kinh tế tập thể 36,0 32,3 29,9
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6,3 13,3 16,0

- Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất, năm 1995 chiếm 53,5% đến năm 2005 chiếm 45,6%.

- Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực:

+ Giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước từ 40,2% (năm1995) xuống còn 38,4% (năm 2005), nhưng đây vẫn là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong ngành kinh tế, quản lí các ngành kinh tế, các lĩnh vực then chốt chủ đạo.

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất từ 6,3% (năm 1995) lên 16% (năm 2005) thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong giai đoạn mới của đất nước.

+ Thành phần kinh tế ngoài nhà nước cũng giảm về tỉ trọng, chỉ có khu vực kinh tế tư nhân tăng từ 7,4% (năm 1995) lên 8,9% (năm 2005).

- Ý nghĩa sự chuyển dịch:

+ Nhìn chung cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Nước ta đang phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế và hội nhập với thế giới.