Câu hỏi thảo luận trang 13, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,81
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 20.1, phân tích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2005.

Câu hỏi thảo luận trang 13, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 13, SGK Địa lí 12.

- Nhìn chung cơ cấu GDP có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tích cực phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 

+ Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp có tỉ trọng giảm khá nhanh từ 38,7% (năm 1990) xuống 21% (năm 2005).

+ Khu vực công nghiệp xây dựng tăng khá nhanh và liên tục từ 22,7% (năm 1990) lên 41% (năm 2005).

+ Khu vực dịch vụ mặc dù có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định (năm 2005: 38%).

- Lĩnh vực nông lâm - ngư - nghiệp tuy đã giảm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP. năm 2005 chiếm 21,0%.