Câu 3 trang 182, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng việc xây dựng các công trình thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng?


Việc xây dựng các công trình thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng, vì:

-  Đông Nam Bộ có một mùa khô kéo dài và sâu sắc kéo dài gây hạn hán thiếu nước nghiêm trọng. Về mùa mưa, các vùng thấp dọc sông Đồng Nai và sông La Ngà bị ngập úng. Do vậy, giải quyết vấn đề thủy lợi ở đây có ý nghĩa hàng đầu.

- Dự án thủy lợi Phước Hòa (Bình Dương – Bình Phước) được thực hiện sẽ giúp chia một phần nước của sông Bé cho sông Sài Gòn, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Từ đó góp phần tăng diện tích đất trồng trọt, tăng hệ số sử dụng đất trồng hằng năm và khả năng đảm bảo lương thực, thực phẩm của vùng cũng khá hơn.