Câu 6 trang 13 SGK Tin học 11

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.


Biểu diễn

Diễn giải

c) 6,23

Dấu phẩy phải thay bằng dẩu chấm (.)

e) A20

Là tên chưa có giá trị

g) 4+6

Là biểu thức hẳng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal (TP)

h) ‘C

Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối

i) ‘TRUE’

Là hằng xâu nhưng không phải là hằng lôgíc