Câu hỏi thảo luận số 1 trang 71, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Từ bảng16.3, hãy so sánh và cho nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng dân số thành thị nông thôn.

Bảng 16.3. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn
(Đơn vị: %)

Năm Thành thị Nông thôn
1990 19,5 80,5
1995 20,8 78,2
2000 24,2 75,8
2003 25,8 74,2
2005 26,9 73,1

- Tỉ lệ dân số nông thôn luôn cao hơn tỉ lệ dân số thành thị (năm 2005, tỉ lệ dân nông thôn là 73.1%, tỉ lệ dân thành thị là 26,9%).

- Giai đoạn 1990 - 2005, cơ câu dân số phân theo thành thị và nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng:

+ Giảm tỉ lệ dân số nông thôn (80,5%  xuống còn 73,1%).

+ Tăng tỉ lệ dân số thành thị (19,5% lên 26,9%).

⟹ Đây là sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.