Câu hỏi thảo luận trang 68, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Từ hình 16.1. Hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các giai đoạn.

Câu hỏi thảo luận trang 68, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 68, SGK Địa lí 12.

* Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua các giai đoạn:

Nhìn chung tỉ lệ gia tăng dân số trong giai đoạn này có nhiều biến động:

- Giai đoạn năm 1921 – 1954: Tỉ lệ gia tăng dân số nhìn chung thấp (trung bình <2%), do đây là thời kì chiến tranh ở nước ta..

- Giai đoạn 1954 – 1976 (xây dựng XHCN ở miền Bắc): Tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất (trên 3%) do miền Bắc bước vào xây dựng XHCN, có hiện tượng sinh bù sau chiến tranh, đây là thời kì bùng nổ dân số ở nước ta.

- Giai đoạn 1976 – 2005 (bước vào thời kì hòa bình): Tỉ lệ gia tăng dân số giảm dần từ 2,16% xuống còn 1,32%. Giai đoạn này đất nước bước vào thời kì hòa bình, nhà nước đề ra chính sách kế hoạch hóa gia đình và từng bước có hiệu quả.