Câu hỏi thảo luận số 2 trang 104, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và đã được phục hồi một phần.


Tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và đã được phục hồi một phần:

- Giai đoạn 1943 – 1983:

+ Tổng diện tích rừng và diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh (từ 14,3 triệu ha xuống 7,2 triệu ha và 14,3 triệu ha xuống còn 6,8 triệu ha).

+ Tương ứng, độ che phủ rừng cũng giảm mạnh ( từ 43% xuống còn 22%).

- Giai đoạn 1983 – 2005: tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ được phục hồi và tăng lên khá nhanh.

+ Tổng diện tích rừng tăng nhanh từ 7,2 triệu ha lên 12,7 triệu ha.

+ Diện tích rừng tự nhiên tăng từ 6,8 triệu ha lên 10,2 triệu ha.

+ Diện tích rừng trồng năm 2005 đạt 2,5 triệu ha).

+ Độ che phủ được hồi phục và đạt mức 38%.

- Hiện nay, tổng diện tích rừng đã tăng lên nhưng chủ yếu là rừng trồng và rừng tự phục hồi, vì thế chất lượng rừng cong thấp.