Câu hỏi thảo luận trang 114, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát biểu đồ, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta?

Câu hỏi thảo luận trang 114, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 114, SGK Địa lí 12.

* Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy:

- Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế giai đoạn 1996 - 2005 ngày càng tăng.
- Tỉ trọng công nghiệp chế biến là cao nhất, chiếm 79,9% (1996) và chiếm 83,2 (năm 2005).
- Cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với chính sách phát triển của nhà nước và tình hình khu vực, thế giới.

+ Công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng lớn nhất và có tiếp tục tăng lên từ 79,9% (năm 1996) lên 83,2% (năm 2005).
+ Công nghiệp khai thác có xu hướng giảm nhẹ từ 13,9% (1996) xuống 11,2% (năm 2005).
+ Công nghiệp sản xuất phân phối điện khí nước giảm từ 6,2% (năm 1996) xuống còn 5,6% (năm 2005).