Câu 4 trang 117, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta?


Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta:

- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đa dạng gồm: khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

- Xu hướng thay đổi trong cơ cấu là: giảm tỉ trọng khu vực nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước và đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

- Năm 2005, tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta của các khu vực tương ứng là 25,1%, 31,2% và 43,7%.

- Khu vực Nhà nước có xu hướng giảm tỉ trọng nhưng luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của nước ta.