Câu hỏi thảo luận trang 68, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy tìm một số ví dụ chứng tỏ thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố động vật.


Thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố động vật, vì: thực vật là nơi cư trú của động vật là nguồn thức ăn của nhiều loại động vật. Vì vậy, thực vật và động vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

- Diện tích rừng lớn thì môi trường sống của các loài động vật mở rộng, ngược lại rừng bị chặt phá thu hẹp diện tích thì phạm vi phân bố của các loài cũng thi hẹp.

- Các đồng cỏ, xavan ở châu Phi là nơi phân bố của nhiều loài động vật ăn cỏ như ngựa vằn, hươu, nai... => Đồng cỏ lớn, nhiều cỏ thì có nhiều loài động vật ăn cỏ sinh sống.

- Khỉ sồng trên cây nên thường phân bố ở những khu rừng có cây nhiều tầng và tán lá ở rừng rậm nhiệt đới.