Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hàm số y=-13x3+a-1x2+a+3x-4.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số khi a=0.

b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi C và các đường thẳng y=0, x=-1, x=1.


a) Với a=0 ta có : y=-13x3-x2+3x-4

+) Tập xác định : D=.

+) Sự biến thiên :

 • y'=-x2-2x+3=0x=1 hoc x=-3.
 • Các giới hạn : limx+y=-; limx-y=-.
 • Bảng biến thiên :
   
  Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12
  Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12
 • Hàm số đồng biến trên -3;1, nghịch biến trên các khoảng -;-3, 1,+.
 • Hàm số đạt cực tiểu tại tại x=-3, yCT=-13; đạt cực đại tại x=1, xCĐ=-73.

+) Vẽ đồ thị :

 • Điểm đặc biệt : -3;-13, 0;-4, 1;-73.
 • Đồ thị :
  Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12

  Bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12

b) Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị C không cắt trục hoành y=0 trên đoạn -1;1.

Vậy diện tích hình phẳng Sx=-11-13x3-x2+3x-4dx=-11-13x3-x2+3x-4dx=-x412-x33+3x22-4x=-3512-234=263.