Language Focus - Unit 6 trang 70 SGK Tiếng Anh 10

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Pronunciation

● Listen and repeat.

/ə/ /ɜː/
teacher other bird term
together pagoda work shirt
about today church early

● Practise these sentences

1. Have you heard about our excursion to Thay Pagoda?
2. Her father is learning German with a teacher.
3. Last year the birds returned to the river earlier than this year.
4. The girls work in the church on Thursdays.
5. Was it Barbara's camera?
6. I'm thirsty. Nurse. I want a glass of water.

The present progressive (with a future meaning) and be going to

Exercise 1. Choose the correct option in brackets.

1. Tell me your plan, Lan. What (are you doing / will you do) this Saturday evening?
2. Mary (will get married / is getting married) next week.
3. There's a good play on TV tonight. (Will you / Are you going to) watch it?
4. I feel terrible. I think I (will be / am going to be) sick.
5. There are a lot of black clouds in the sky. It (will / is going to) rain.

Exercise 2: Put the verbs in brackets in the present progressive or he going to.

1. The Browns (go) to the cinema this evening.
2. We (have) an English-speaking club meeting next week. Would you like to come?
3. The cat is just behind the rat. It (catch) the latter.
4. Where you (put) this new bookcase?
5. Smoking is very bad for his health, but he (not give) it up.

Exercise 3: Complete the exchanges, using the present progressive or be going to.

1. There's a football match on TV this afternoon.______ ?
   No. I'm busy.______ .

2. Can you come next weekend?
   Sorry, we’d love to, but______ .

3. I hear Tim has won a lot of money. What______ ?
   He says_______.

4. Should I leave the umbrella at home?
   It's cloudy and windy.______. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?
   Oh, yes. I_____ later.


Kiến thức:

Pronunciation/ə/ - /ɜː/

Grammar:

The present progressive (with a future meaning) and be going to

 


Practise these sentences

(Luyện tập các câu sau)

1. Bạn đã nghe về chuyến tham quan chùa Thầy chưa?
2. Bố cô đang học tiếng Đức với một giáo viên.
3. Năm ngoái, các loài chim trở về sông sớm hơn năm nay.
4. Các cô gái làm việc trong nhà thờ vào các ngày thứ Năm.
5. Có phải máy ảnh của Barbara không?
6. Tôi khát nước. Y tá. Tôi muốn một ly nước.

Grammar 

1. are you doing               2. is netting married            
3. Are you going to           4. am going to be
5. is going to

Tạm dịch:

1. Cho tôi biết kế hoạch của bạn, Lan. Bạn sẽ làm gì vào tối thứ bảy này?
2. Mary sẽ kết hôn vào tuần tới.
3. Có một vở kịch hay trên TV tối nay. Bạn sẽ đi xem nó chứ?
4. Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bệnh.
5. Có rất nhiều mây đen trên bầu trời. Trời sắp mưa.

Exercise 2: Put the verbs in brackets in the present progressive or he going to.

(Viết động từ trong ngoặc ở Thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. are going                         2. are having

3. is going to catch              4. are you putting

5. is not going to give

Tạm dịch:

1. Nhà Brown sẽ đến rạp chiếu phim tối nay.
2. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp câu lạc bộ nói tiếng Anh vào tuần tới. Bạn có muốn đến không?
3. Con mèo nằm ngay sau con chuột. Nó sẽ bắt con sau.
4. Bạn sẽ đặt cái tủ sách mới này ở đâu?
5. Hút thuốc là rất hại cho sức khỏe, nhưng anh ta sẽ không từ bỏ nó.

Exercise 3: Complete the exchanges, using the present progressive or be going to.

(Điền các câu trao đổi dùng thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. There's a football match on TV this afternoon. Are you going to watch it ?
  - No, I'm busy. I'm going to do my homework.

2. Can you come next weekend?
  - Sorry, we'd love to, but we are attending Hoa's birthday party.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?
  - He says he's going to buy a new bicycle.

4. Should I leave the umbrella at home?
  - It's cloudy and windy. It's going to rain. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?
  - Oh, yes. I'm going to clean them later.

Tạm dịch:

1. Có một trận đấu bóng đá trên TV chiều nay. Bạn sẽ đi xem nó chứ ?
   - Không, tôi bận rồi. Tôi sẽ làm bài tập về nhà của tôi.

2. Bạn có thể đến vào cuối tuần tới không?
   - Xin lỗi, chúng tôi rất thích, nhưng chúng tôi đang tham dự bữa tiệc sinh nhật của Hoa.

3. Tôi nghe nói Tim đã giành được rất nhiều tiền. Anh ấy sẽ làm gì với số tiền đó?
   - Anh ta nói anh ấy sẽ mua một chiếc xe đạp mới.

4. Tôi có nên để chiếc ô ở nhà không?
   - Trời nhiều mây và gió. Trời sắp mưa rồi. Mang nó theo.

5. Bạn có nghĩ rằng các cửa sổ rất bẩn?
   - Ồ, vâng. Tôi sẽ làm sạch chúng sau.