Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

BEFORE YOU LISTEN 

Answer the questions

1. Do you often go for a picnic?

2. When is the best time for a picnic?

3. Why do people go for picnics?

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear.

Task 2: Listen again and fill in the blanks with thc exact words you hear.

1. The weekend picnic I enjoyed most_______weeks ago.
2. My class decided_______to the Botanical Garden.
3. We met_______on time.
4. We made_______ round the garden.
5. In the afternoon, we went on_______games.

Task 3 : Answer the questions

1. What was the weather like that day?
2. Was the Botanical Garden far from the school?
3. How was the garden?
4. Why did some of the students sleep soundly?
5. What did the students do in the garden?

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. If your class could go for a picnic this weekend, what would you plan be?


BEFORE YOU LISTEN 

Answer the questions

(Trả lời câu hỏi)

1. Yes. I do.

2. The best time for a picnic is the dry season, in November and December, because in this season, the weather is usually fine and it is the time of holidays such as Christmas. New Year. ...etc...

3. They 20 for picnics to relax after a long or short time of hard work in the offices or factories.

Tạm dịch:

1. Bạn thường đi cắm trại không?
=> Vâng, tôi có.

2.Thời gian tốt nhất cho cắm trại là khi nào?
=> Thời gian tốt nhất cho cắm trại là mùa khô, vào tháng 11 và tháng 12, bởi vì trong mùa này, thời tiết thường tốt và đó là thời gian nghỉ lễ như Giáng sinh. Năm mới, v.v ...

3. Tại sao mọi người đi dã ngoại?
=> Họ đi dã ngoại để thư giãn sau một thời gian dài hoặc làm việc vất vả ở văn phòng hoặc nhà máy.


WHILE YOU LISTEN 

Tapescript:

The weekend picnic I enjoyed most was just a few week ago. My class decided to pay a visit to the Botanical Garden.

It was a glorious Sunday. We assembled at the school gate on time and travelled to the Botanical Garden by bus. It was a long way to our destination and we sung merrily all the way.

The Botanical Garden was a very beautiful place. We made a short tour round the garden and took some pictures of the whole class. Then we played a lot of games on a spacious piece of grassland. One of the boys brought along his guitar and we sang our favourite songs. We laughed, talked and danced, too. After a delicious meal with various kinds of food that we brought, we all took a rest. Some of us slept very soundly because it was so peaceful and quiet there. In the afternoon, we went on playing some more games. Then we packed up the leftovers and started home. We all felt happy.

Tạm dịch:

Chuyến dã ngoại cuối tuần mà tôi thích nhất chỉ là một vài tuần trước. Lớp học của tôi quyết định đến thăm Vườn Bách thảo.

Đó là một ngày chủ nhật vinh quang. Chúng tôi tập trung tại cổng trường đúng giờ và đi đến Vườn Bách thảo bằng xe buýt. Đó là một chặng đường dài đến đích của chúng tôi và chúng tôi hát vui vẻ khắp mọi nơi.

Vườn thực vật là một nơi rất đẹp. Chúng tôi thực hiện một tour du lịch ngắn quanh khu vườn và chụp một số hình ảnh của cả lớp. Sau đó, chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi trên một mảnh cỏ rộng rãi. Một trong những chàng trai mang theo cây đàn guitar của mình và chúng tôi đã hát những bài hát yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi cũng cười, nói chuyện và nhảy múa. Sau bữa ăn ngon với nhiều loại thức ăn khác nhau mà chúng tôi mang đến, tất cả chúng tôi đều nghỉ ngơi. Một số người trong chúng tôi ngủ rất ngon vì nó yên tĩnh ở đó. Vào buổi chiều, chúng tôi tiếp tục chơi một số trò chơi nữa. Sau đó, chúng tôi đóng gói đồ thừa và bắt đầu về nhà. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear.

(Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

1. a              2. c             3. h        
4. c              5.f               6. d

Task 2: Listen again and fill in the blanks with thc exact words you hear.

(Nghe và điền vào các chỗ trống từ chính xác bạn nghe được).

1. was just a few                  2. to pay a visit                            
3. at the school gate            4. a short tour
5. playing some more

Tạm dịch:

1. Dã ngoại cuối tuần mà tôi thích nhất là một vài tuần trước.
2. Lớp học của tôi quyết định đến thăm Vườn Bách thảo.
3. Chúng tôi gặp nhau tại cổng trường đúng giờ.
4. Chúng tôi thực hiện một tour du lịch ngắn quanh khu vườn.
5. Vào buổi chiều, chúng tôi tiếp tục chơi một số trò chơi nữa.

1. It was very nice.
2. Yes, it was.
3. The garden was beautiful.
4. They slept soundly because it was so peaceful and quiet in the garden.
5. They took pictures, played games, laughed, talked, sang songs and danced.

Tạm dịch:

1. Thời tiết hôm đó như thế nào?
=> Nó rất đẹp.

2. Vườn Bách thảo có xa trường không?
=> Có.

3. Khu vườn thế nào?
=> Khu vườn xinh đẹp.

4. Tại sao một số học sinh ngủ ngon?
=> Họ ngủ ngon vì trong vườn yên tĩnh.

5. Học sinh làm gì trong vườn?
=> Họ chụp ảnh, chơi trò chơi, cười, nói chuyện, hát những bài hát và nhảy múa.

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. If your class could go for a picnic this weekend, what would you plan be?

(Làm việc theo nhóm. Nếu lớp em đi dã ngoại vào cuối tuần này thì kế hoạch của em là gì?)

Picnic Planning

Where: Cuc Phuong forest
When: Next Sunday
How you go: By bike
Who goes with: Class 10A2
What activities: Dance, sing, take photographs
Food and drink: Bread and water
Where meet, what time: At the school gate, at 8 a.m

Tạm dịch:

Lập kế hoạch dã ngoại
Địa điểm: Rừng Cúc Phương
Thời gian: Chủ Nhật tuần sau
Phương tiện bạn đi: Bằng xe đạp
Ai đi cùng: Lớp 10A2
Hoạt động: Khiêu vũ, hát, chụp ảnh
Thực phẩm và đồ uống: Bánh mì và nước
Nơi gặp nhau, lúc nào: Tại cổng trường, lúc 8 giờ sáng