Câu hỏi thảo luận số 2 trang 7, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

BẢNG 1.1. GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI - NĂM 2004, THEO GIÁ THỰC TẾ (Đơn vị: USD).

                             Các nước phát triển                        Các nước đang phát triển
            Tên nước            GDP/người           Tên nước           GDP/người
Đan Mạch                45 008 An - ba - ni               2 372
Thủy Điển                38 489 Cô - lôm - bi - a               2 150
Anh                35 861 In - đô - nê - xi - a               1 193
Ca - na - da                30 714 Ấn Độ                  637
Nui Di - lân                24 314 Ê - ti - ô - pi - a                  112
                                                                              Thế giới: 6 393

Năm 2004, nhìn chung GDP/người giữa các nước phát triển và đang phát triển có sự chênh lệch nhau rất lớn.

- GDP/người của các nước phát triển đều ở mức vài chục nghìn USD (20 000 USD/người đến 45 000 USD/người), trong khi các nước đang phát triển chỉ đạt mức 1000 USD/người đến trên 2000 USD/người.

- Các nước phát triển có GDP/người cao hơn rất nhiều lần GDP/người của các nước đang phát triển.

+ USD/ngườicủa Đan Mạch gấp 405 lần USD/người của Ê-ti-ô-pi-a, gấp 70 lần Ấn Độ, 19 lần An-ba-ni.

+ USD/người của Niu-di-lân gấp 208 lần Ê-ti-ô-pi-a.