Bài 1 trang 121 SGK Sinh học 10. Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào.


Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm:

  + Giai đoạn hấp phụ:

    - Gai glycôprôtêin hoặc prôtêin đặc hiệu của virut bám lên thụ thể bề mặt của tế bào.

  + Giai đoạn xâm nhập:

    - Phagơ: enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế bào chất, vỏ nằm bên ngoài.

    - Virut động vật: nuclêôcapsit vào tế bào chất sau đó "cởi vỏ" để giải phóng axit nuclêic.

  + Giai đoạn sinh tổng hợp: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin vỏ cho riêng mình.

  + Giai đoạn lắp ráp: lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo virut hoàn chỉnh.

  + Giai đoạn phóng thích:

    - Virut phá vỡ tế bào ồ ạt chui ra ngoài.

    - Khi virut nhân lên làm tan tế bào thì gọi là chu trình tan.