Bài 1 trang 166 SGK Sinh học 11. Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn?

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 483
Bạn đánh giá: Chưa

Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn?


* Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy).

* Có 2 hình thức thụ phấn:

     -  Tự thụ phấn: Hạt phấn của nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm.

     - Thụ phấn chéo: Hạt phấn từ nhị của một hoa rơi và nảy mầm ở núm nhụy của một hoa trên những cây khác nhau cùng loài.