Bài 4 trang 166 SGK Sinh học 11. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A - tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử).
B - hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển,
C - hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
D - hình thành nội nhũ, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.


Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là hình thành nội nhũ, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Đáp án: D