Bài 1 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

a)  x15x2 b)  2x+37-3x
c)  x2+2x+33-4x d)  x2+7x+3x2-3x

 


a.       y =x15x2  y ' = (5x2)x-1'5x-2' (x1)(5x2)2            = 5x25x+5(5x2)2              = 3 (5x2)2.

b.  y=2x+373xy'=2(73x)+3(2x+3)(73x)2    y'=146x+6x+9(73x)2    y'=23(73x)2.

c. y =x2+2x+334xy'=(2x+2)(34x)--4(x2+2x+3)(34x)2       =6x8x2+68x+4x2+8x+12(34x)2       =4x2+6x+18(34x)2 .

d.  y=x2+7x+3x23xy'=(2x+7)(x23x)( x2+7x+3)(2x3)(x23x)2    y'=2x36x2+7x221x2x314x26x+3x2+21x+9(x23x)2    y'=10x26x+9(x23x)2.