Bài 5 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Tính f(1)φ'(1), biết rằng f(x)=x2 và φ(x)=4x+sinπx2.


Ta có:

f'(x)=2xf'(1)=2φ'(x)=4+π2cosπx2φ'(1)=4f'(1)φ'(1)=24=12.