Bài 4 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y=(92x)(2x39x2+1) ;

b) y=6x1x27x3 ;

c)  y=x-2x2+1 ;

d) y=tan2xcotx2 ;

e) y=cosx1+x.


a)

y=(92x)(2x39x2+1)y'=2(2x39x2+1)+(92x)(6x218x)        =4x3+18x22+54x2162x12x3+36x2        =16x3+108x2162x2.

b)
      y=6x1x27x3y'=6x1x2'7x3+7x3'.6x1x2        =(3x+2x3)(7x3)+7(6x1x2)        =21x9x+14x26x3+42x7x2        =6x3+7x2+63x9x.

c)

      y=x-2x2+1y'=x-2'x2+1+x2+1'x-2        =x2+1+x-22x2x2+1        =x2+1+x22xx2+1       =2x22x+1x2+1.

d)

      y=tan2xcotx2y'=tan2x'-cotx2=2tanxtanx'--x2'sin2x2=2tanx.1cos2x+2xsin2x2=2sinxcos3x+2xsin2x2.

e)

      y=cosx1+xy'=x1+xsinx1+x=1+xx(1+x)2sinx1+x.        =1(1+x)2.sinx1+x.