Bài 2 trang 168 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Giải các bất phương trình sau :

a) y'<0 với y=x2+x+2x-1;

b) y'0 với y=x2+3x+1;

c) y'>0 với y=2x-1x2+x+4.


a) Ta có:

y'=2x+1x-1-x2+x+2x-12=x2-2x-3x-12y'<0x1x2-2x-3<0         x-1;11;3 hay x-1;3\1.

Vậy phương trình có nghiệm :  x-1;3\1.

b) Ta có:

y'=x2+3x+1,=x2+2x-3x+12y'0x-1x2+2x-30         x(-;-3]1;+.

Vậy phương trình có nghiệm : x(-;-3]1;+.

c) Ta có:

y'=2x-1x2+x+4,=-2x2+2x+9x2+x+42y'>0-2x2+2x+9x2+x+42>0         -2x2+2x+9>0         x1-192;1+192.

Vậy phương trình có nghiệm : x1-192;1+192.