Bài 8 trang 169 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 8. Giải bất phương trình f(x)>g(x), biết rằng:

a) fx=x3+x-2;  gx=3x2+x+2 ;

b) fx=2x3-x2+3; gx=x3+x22-3..


a)

f'(x)=3x2+1g'(x)=6x+1Khi đó f'(x)>g'(x)3x2+1>6x+1                                3x26x>0                                x>2x<0                                x(;0)(2;+).

Vậy bất phương trình có nghiệm x(;0)(2;+).

b)

f'(x)=6x22xg'(x)=3x2+xKhi đó  f'(x)>g'(x)6x22x>3x2+x                                3x23x>0x>1x<0                                x(;0)(1;+).

Vậy bất phương trình có nghiệm x(;0)(1;+).