Bài 1 trang 186 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O


CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH : pentan -1-ol

CH3-CH2-CH2-CH-CH3                                     /                                    OH : pentan -2-ol

CH3-CH2-CH-CH2-CH3                         /                       OH : pentan-3-ol

CH3-CH2-CH2-CH2OH             /           CH3              : 3-  metylbutan -1-ol

CH3-CH2-CH-CH3              /         /           CH3     OH            : 3 - metylbutan-2-ol

CH3-CH2-CH-CH2OH                         /                        CH3             : 2- metylbutan-1-ol

            OH             /CH3-C-CH2-CH3            /           CH3             : 2 - metylbutan-2-ol

          CH3            / CH3-C-CH2OH            /          CH3             : 2,2 - đimetylpropan -1-ol