Bài 5 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol và propan -1 –ol tác dụng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

b) Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.


a)nH2=2,822,4=0,125(mol)Gọi số mol của C2H5OH  CH3CH2CH2OH lần lượt  x  y (mol)C2H5OH+NaC2H5ONa+½H2 x                                           0,5x(mol)CH3CH2CH2OH+NaCH3CH2CH2ONa+½H2y                                                                           0,5y(mol)Giải hệ phương trình:mancol=46x+60y=12,2nH2=0,5x+0,5y=0,125=>x=0,2y=0,05%C2H5OH=mC2H5OHmhh ancol.100%=0,2.4612,2.100%=75,4%%CH3CH2CH2OH=100%75,4%=25,60%b)C2H5OH+CuOt0CH3CHO+Cu+H2OCH3CH2CH2OH+CuOtoC2H5CHO+Cu+H2O