Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 11. Từ propen và các chất vô cơ...

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 135
Bạn đánh giá: Chưa

Từ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.


1) điều chế propan - 2 -ol  CH3CH=CH2 + HBr  CH3CHBrCH3  CH3CHBrCH3 + NaOH   H 2O , t 0   CH3CH(OH)CH3 + H2O  (2) điều chế propan-1,2- điol  CH3CH=CH2 + Br2  CH3CHBrCH2Br  CH3CHBrCH2Br + 2NaOH  H 2 O , t 0   CH3CH2(OH)-CH2(OH) + 2NaBr