Bài 2 trang 186 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau:

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, có xúc tác.

Trong mỗi phản ứng trên, ancol đóng vai trò gì: chất khử, chất oxi hóa, axit, bazơ 


a) 2CH3 - CH2 - CH2 - OH+1 + 2Na t° 2CH3 - CH2 - CH2ONa+1 +H20         chất oxi hóab)  CH3-CH2 -C-1H2OH +Cu+2O t° CH3-CH2-C+1HO + Cu 0+H2O              Chất khửc) CH3-CH2-C-1H2OH + HBr CH3-CH2-C-1H2Br +H2O

a) ancol đóng vai trò chất oxi hóa vì là chất nhận electron, số oxi hóa giảm sau phản ứng

b) ancol đóng vai trò là chất khử vì là chất nhường electron, số oxi hóa tăng sau phản ứng

c) ancol đóng vai trò là bazo vì nhận H+của HBr