Bài 1 Trang 203 SGK Lịch sử 12. Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?


- Hoàn thành thống nhất đất nước về  nhà nước  đã phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

- Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để Bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước.