Bài 1 Trang 203 SGK Lịch sử 12. Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi?

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi?


Quá trình thực hiện thống nhất:

- 9/1975: HN 24 - BCHTW Đảng họp quyết định thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- 15-21/11/1975 tại Sài Gòn hai đoàn đại biểu nhất trí chủ trương biện pháp thống nhất đất nước.

- 25/4/1976 Tổng tuyển cử quốc hội trong cả nước, bầu ra 492 đại biểu

-  24/6 - 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

ND kì họp thứ nhất QH khoá VI:

- Đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại của nước ta quy định :

- Tên nước: CHXHCN Việt Nam (2/7/1976)

- Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN VN...

- Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến Quân Ca.

- Thủ đô: Hà Nội.

- Đổi tên:  Sài Gòn à Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Bầu ban dự thảo hiến pháp. Năm 1980 ban hành HP.