Bài 1 trang 43 SGK Sinh học 10. Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 406
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.


* Cấu trúc:

    - Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có hai lớp màng bao bọc.

    - Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacôit.

    - Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana.

    - Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng.

    - Trên màng của tilacoit chứa nhiều diệp lục và các enzim có chức năng quang hợp.

    - Trong chất nền của lục lạp còn có cả ADN và ribôxôm.

 * Chức năng của lục lạp: là nơi chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.