Bài 2 trang 43 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 497
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.


* Cấu trúc của ti thể:

   - Ti thể là bào quan có hai lớp màng bao bọc.

   - Màng ngoài không gấp khúc, màng trong khấp khúc thành các mào trên đó chứa nhiều loại enzim hô hấp.

   - Bên trong là chất nền có chứa cả ADN và ribôxôm.

 * Chức năng của ti thể: Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào và cơ thể.