Bài 1 trang 58 SGK Hóa học 11. Cho các mẫu phân đạm sau đây...

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat , amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.


Lấy mỗi mấu phân đạm 1 ít, cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng:

Cho lần lượt các mẫu thuốc thử vào các ống nghiệm trên ta có bảng sau:

 

       Amoni sunfat                ( NH4)2SO4 

    Amoni clorua                 (NH4Cl)

     Natri nitrat                     (NaNO3)

            dd NaOH

         Khí NH3

       mùi khai (1)

         Khí NH3

        mùi khai (2)

  Không có hiện tượng gì

      Nhận ra NaNO3

            dd BaCl2

  BaSO4 kết tủa trắng (3)

       Đó là (NH4)2SO4

  Không có hiện tượng gì.    Đó là NH4Cl

 

NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + NH↑ + H2O

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O

BaCl2 + (NH4)2SO4 → BaSO4↓ + 2NH4Cl