Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 11. Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng...

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4:n(NH4)2 HPO4 = 1 : 1.

b) Tính khối lượng amophot thu được.


H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)HPO4

H3PO4     +    3NH3     →    (NH4)HPO4     +    NH4H2PO4

2 mol             3 mol                 1 mol                     1 mol

6000mol  9000 mol    3000 mol                3000 mol

a) Thể tích khí amoniac (đktc) cần dùng:

9000 x 22,40 = 20,16 x 104 (lít)

b) Tính khối lượng amophot thu được:

m(NH4)2 HPO4   + mNH4H2PO4     = 3000 . (132,0 + 115,0) = 7,410 . 105 gam = 741,0 kg