Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 11. Một loại quặng photphat có chứa...

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Một loại quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.


Cứ 1 mol Ca3(PO4)2 (hay 3CaO.P2O5 ) thì có 1 mol P2O

hay 310 gam Ca3(PO4)2                                thì có 142 gam P2O5

⇒ phần trăm khối lượng của P2O5 có trong Ca3(PO4)2 là

%P2O5142310.100%= 45,81%

Vì quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2 nên phần trăm khối lượng của P2O5 có trong quặng là: %P2O5=45,81*35100=16,03%