Bài 1 trang 74 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo ngẫu nhien một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau.

A: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10"

B: "Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần".

c) Tính PA, PB


a. Không gian mẫu gồm 36 kết quả đồng khả năng xuất hiện, được mô tả như sau:

Ta có: Ω = {(i,j) | 1 ≤i,j ≤ 6}, trong đó i,j lần lượt là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất và thứ hai, n(Ω) = 36.

b. Xác định biến cố : 

A= {(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}n(A) = 6

B= {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4),         (5, 5), (5, 6), (6, 5)}n(B)=11

c. Tính xác suất : 

PA=nAnΩ=636=16

PB=nBnΩ=1136.