Bài 2 trang 74 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Có 4 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên 3 tấm.

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: "Tổng các số trên 3 tấm bìa bằng 8"

B: "Các số trên 3 tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp"

c) Tính P(A),P(B).


a.Không gian mẫu gồm 4 phần tử:

Ω= {(1, 2, 3);(1,2,4);(2,3,4);(1,3,4)}n()=4

b.Các biến cố:

+ Biến cố A " Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 8"  A= {1, 3, 4}n(A) = 1

+ Biến cố B= {(1, 2, 3), (2, 3, 4)}n(B) = 2

c. Xác suất : 

PA=nAnΩ=14

PB=nBnΩ=24=12.