Bài 3 trang 74 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi.


+) 4 đôi giày tương ứng với 8 chiếc, do đó số cách chọn hai chiếc giày từ 4 đôi giày là : C82=28(cách)

Đặt P(A) là xác suất để chọn được hai chiếc để tạo thành một đôi trong 4 đôi:

PA=4C82=428=17.