Bài 5 trang 74 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:

a) Cả bốn con đều là át;

b) Được ít nhất là một con át;

c) Được hai con át và hai con K.


Lấy 4 cây từ 52 cây (không kể thứ tự) là một tổ hợp chập 4 của 52 phần tử. Vậy số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra: nΩ=C524

a.

Đặt A là biến cố 4 cây lấy ra đều là át. 

+ Vì 4 cây lấy ra đều là át nên số trường hợp thuận lợi cho A là:  nA=C44 PA=nAnΩ=1C5240,0000037.

b.

+ Đặt B là biến cố không có con át nào trong 4 con khi lấy ra. Khi đó số kết quả thuận lợi cho B là C5248 PB=C484C524.

+ Đặt C là biến cố có ít nhất một con át được lấy ra từ 4 con. Khi đó :

C=BPC=PB=1-PB=1-C484C5240,28123.

c.

Đặt D là biến cố rút ra được hai con át và hai con K.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố D là:nD=C42.C42

PD=C42.C42C5240,000133.