Bài 1 trang 18 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.


+) Tiến hành cắt và gấp về cùng một phía theo các đoạn AB, AC, BC ( gộp chung ba góc S) ta được khối tứ diện đều SABC.

                                            

+) Tiến hành cắt giấy và gấp về cùng một phía một góc 900 lần lượt theo các đoạn thẳng EF, FG, GH, HE và C'D' ta được khối lập phương ABCD.EFGH D'D; C'C.

                                     

+) Tiến hành cắt giấy và kí hiệu các điểm như hình vẽ, gấp về cùng một phía và gộp ba điểm E thành một đỉnh, hai điểm C thành một đỉnh, hai điểm F thành một đỉnh ta sẽ có một hình bát diện đều có các đỉnh là A, E, D, C, B, F