Bài 5 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước ...

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 82
Bạn đánh giá: Chưa

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. [H+]  =  0,10M    

B. [H+] < [NO3-]       

C. [H+] > [NO3-]

D. [H+] < 0,10M


HNO3 là một axit mạnh nên khi hòa tan trong nước bị phân li hoàn toàn thành ion.

HNO3    →  H+           + NO3-

0,1M        0,1M          0,1M

Vậy [H+] = 0,1M.

Đáp án A