Bài 3 trang 10 SGK Hóa học 11. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 58
Bạn đánh giá: Chưa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.


A. Sai vì NaHS... có phân tử H nhưng không phải axit mà là muối axit.

B. Sai vì C2H5OH...có nhóm OH nhưng không phải bazơ mà là ancol.

C. Đúng

Đ. Sai vì theo thuyết A-rê-ni-ut: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-. Do đó, nhất thiết là chất đó phải có nhóm OH trong phân tử và kèm theo là tan trong nước phân li ra anion OH-

Đáp án C