Bài 4 trang 10 SGK Hóa học 11. Đối với dung dịch axit yếu nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào...

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. [H+]  =  0,10M     

B. [H+] <  [CH3COO-

C. [H+] > [CH3COO-]

D. [H+] < 0,10M


CH3COOH là một axit yếu, khi hòa tan trong nước chỉ phân li một phần ra ion

                  CH3COOH ⇔CH3COO- +  H+

Nhìn vào PT ta thấy [H+] =[CH3COO-] < [CH3COOH]

⇒[H+] < 0,1M
Đáp án D