Bài 2 trang 145 SGK Hóa học 12. Cho sắt tác dụng với dung dịch...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2(đktc) được giải phóng là :

A.8,19 lít. B.7,33 lít.
C.4,48 lít. D.6,23 lít.

Ta có :        Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

   nFe=nFeSO4.7H2O=55,6278=0,2(mol)

Theo phương trình hóa học trên ta có nFe=nH2=0,2(mol)

Vậy thể tích khí VH2=0,2*22,4=4,48(lít)

Đáp án C