Bài 4 trang 145 SGK Hóa học 12. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 64
Bạn đánh giá: Chưa

Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là.

A.231 gam. B.232 gam.
C.233 gam. D. 234 gam.

Cách 1:

 mhh=mFeO +mFe2O3+mFe3O4      =(72+160+232)*0,5=232g

Cách 2: Có thể coi 0,5 mol FeO và 0,5 mol Fe2O3 là 0,5 mol Fe3O4.

Vậy cả hỗn hợp có 1 mol Fe3O4 nên có khối lượng là  232g.

Đáp án B