Bài 1 trang 145 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

FeS2(1)Fe2O3(2)FeCl3(3)Fe(OH)3(4)Fe2O3(5)FeO(6)FeSO4(7)Fe


(1)4FeS2+11O2to2Fe2O3+8SO2

(2)Fe2O3+6HCl→2FeCl3+3H2O

(3)FeCl3+3NaOHFe(OH)3↓+3NaCl

(4) 2Fe(OH)3to2Fe2O3+3H2O

(5)Fe2O3+3COto2FeO+3CO2

(6)FeO+H2SO4FeSO4+H2O

(7)Mg+FeSO4MgSO4+Fe