Bài 2 Trang 156 SGK Lịch sử 12. Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7/1954)

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử  lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch biên giới thu - đông  năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7/1954)


Thời gian

Sự kiện

2/1951

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Đông - xuân

1951-1952

Chiến dịch Hòa Bình.

Thu- đông 1952

Chiến dịch Tây Bắc.

Xuân - hè 1953

Chiến dịch Thượng Lào.

Đông – xuân

1953 - 1954

Thực hiện các cuộc tiến công chiến lược.

1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ.

21/7 /1954

Ký kết Hiệp định Giơnevơ