Bài 3 trang 193 SGK Hóa học 11. Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c) Cho14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?


Gọi x và y lần lượt là số mol của C6H5OH và của C2H5OH 

a) 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

x mol                                                 x2mol

2 C2H5OH + 2Na   →  2C2H5OH + H2

y mol                                               y2mol

b) nH2 = x2+y2=2,2422,4=0,1 x+y=0,2

Ta có hệ sau:  94x+46y=14x+y=0,2 x=0,1y=0,1

%mphenol = 67,1%

 %metanol  = 32,9%

c)       C6H5OH + 3HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3H2O

 

m(NO2)3C6H2OH= 0,1.229 = 22,9 g