Bài 2 trang 49 SGK Hóa học 11. Lập phương trình hóa học ...

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:

P + O2  → P2O5

P + Cl2 → PCl3

P + S → P2S3

P + S → P2S5

P + Mg → Mg3P2

P + KClO3 → P2O5 + KCl


1 4P0 +5O2 t° 2P+52O52 2P0 + 3Cl2 t° 2P+3Cl3 3 2P0 + 3S t° P+32S34 2P0 + 5S t° P+52S55 2P0 +3Mg t° Mg3P-326 6P0 + 5KClO3 t° 3P02O5 + 5KCl

P thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng (5): số OXH giảm

P thể hiện tính khử trong phản ứng (1), (2), (3), (4), (6): số OXH giảm tăng