Bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng.

c) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.


a.   4P +  5O2 t° 2P2O5                                     (1)

    P2O5 + 4NaOH  2Na2HPO4 + H2O          (2)

b.

np= 6,231=0,2 (mol)(1) nP2O5 =np2=0,22=0,1(mol)(2) nNaOH = 4nP2O5=4.0,1=0,4 (mol)      mNaOH = 0,4.40=16 gammdd NaOH = 16.10032=50 gamc.(2) nNa2HPO4 = 2nP2O5 =2.0,1=0,2 (mol)      mNa2HPO4 =0,2.142=28,4 gam  mddspu = mP2O5 + mdd NaOH = 0,1. 142+50=64,2 gam    C% dd Na2HPO4 = 28,464,2.100%=44,24%