Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 10. Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 848
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.


Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động 

  Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động
Chiều vận chuyển Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
Nguyên lí Theo nguyên lí khuếch tán Không tuân theo nguyên lí khuếch tán
Con đường

- Qua kênh prôtêin đặc hiệu.

- Qua lỗ màng

Qua prôtêin đặc hiệu
Năng lượng Không tiêu tốn năng lượng Tiêu tốn năng lượng ATP