Bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11. Phản ứng hóa học không xảy ra...

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Phản ứng hóa học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ?

a) C và CO

c) K2CO3 và SiO2

e) CO và CaO

h) SiO2 và HCl

b)CO2 và NaOH

d) H2CO3 và Na2SiO3

g) CO2 và Mg

i) Si và NaOH


Không có phản ứng hóa học xảy ra ở các trường hợp sau: a, c, e, h

a) C và CO cùng có tính khử nên không phản ứng với nhau

b) CO2 + NaOH → NaHCO3

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

c) K2CO3 và SiO2  không phản ứng được với nhau vì SiOkhông có tính chất tác dụng với muối

d) H2CO3 + Na2SiO3 → Na2CO3 + H2SiO3

e) Không phản ứng

g) CO2 + 2Mg to 2MgO + C

h) Không phản ứng

i) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2